stichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) stelt zich tot doel de veiligheid in Nederland te vergroten door het bevorderen van veilig ontwerp en beheer van de gebouwde omgeving en het vormen van een landelijk platform op het gebied van veilig ontwerp en beheer.Dit onder meer door op te treden als normsteller voor persoonscertificatie en – aansluitend – als normsteller voor opleidingsinstituten die huidige en toekomstige professionals in het veiligheidsdomein opleiden in een aan ‘Veilig Ontwerp en Beheer’ gerelateerd vakgebied. Een dergelijke erkende opleiding kan hierna bijdragen tot een persoonsregistratie, zoals nu reeds het geval is bij het Register CPTED-Expert (kortweg: RCE).

RCE normen

De normen die gelden voor RCE-persoonscertificering zijn door de SVOB neergelegd in het bij stichting N’Lloyd ondergebrachte Specifiek Reglement RCE. Hierin staat onder meer aangegeven dat voor de geregistreerde geldt dat hij/zij bij aanvraag van de certificatie:

  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen waaruit blijkt dat het gedrag van de kandidaat in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de taak of functie in de samenleving waarvoor hij/zij de certificatie aanvraagt;
  • een bewijs dat hij/zij een SVOB-erkende opleiding met goed gevolg heeft afgerond en
  • over tenminste drie jaar relevante werkervaring beschikt.

Ten aanzien van de normstelling van de opleidingsinstituten, stelt het Specifiek Reglement RCE dat de SVOB de rol van registerdeskundige vervult en het predicaat ‘SVOB-erkende opleiding’ aan opleidingen verleent waarvan is gebleken, dat de deelnemers in voldoende mate zijn voorbereid voor de eisen die door de SVOB zijn gesteld met betrekking tot theorie- en praktijkexamens RCE. De eisen en procedures die voor opleidingen gelden die het predicaat ‘SVOB-erkende opleiding’ willen verkrijgen, zijn vooralsnog niet vastgesteld. In dit stuk wordt ten behoeve van het SVOB Bestuur een voorstel geformuleerd hoe deze eisen en procedures eruit kunnen zien.

Voor meer informatie certificering van opleidingen en opleiders download hier onze folder.

Gecertificeerde CPTED Basisopleidingen

Het Beccaria Instituut, onderdeel van de Kernel groep, biedt diverse CPTED en aanverwante opleidingen, waaronder de SVOB erkende post-HBO opleiding CPTED-niveau 1.

De post-Hbo opleiding CPTED niveau 1 leert de deelnemers vanuit hun eigen positie lering te trekken uit de actuele ideeën met betrekking tot criminaliteitspreventie, -management en -techniek. Tevens worden verschillende CPTED strategieën in de praktijk toegepast en/of beoordeeld via audit- en evaluatietraining. Hierdoor kunnen CPTED activiteiten op hun eigen verdiensten worden beoordeeld. Ook combineert de opleiding aspecten op het gebied van sociale en fysieke veiligheid met safety en security management. Het gedrag van mensen neemt daarbij een belangrijke plaats in; onderwerpen zoals sociale cohesie (publieke sector) en security awareness (private omgeving) komen ruimschoots aan de orde. De opleiding is sterk op de praktijk gericht.

in holland, svob, erkende opleiding., cpted

HBO studenten kunnen ook terecht bij de voltijd opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool In Holland te Rotterdam. Afgestudeerden van de afstudeerrichting Stad en Veiligheid hebben nadat zij hun bachelor diploma hebben behaald voldaan aan de vereisten die de SVOB stelt aan de basisopleiding.

Na het behalen van het basis diploma CPTED is het mogelijk om een praktijkopdracht uit te voeren. Dit traject verloopt volledig via de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer. Het uitvoeren van deze opdracht zorgt voor een verdere verdieping van uw kennis en vaardigheden. De praktijkopdracht wordt afgesloten met rapportage en een mondelinge presentatie. Beiden worden beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie. Door middel van deze praktijkopdracht kunt u aantonen dat u zelfstandig:

  • op basis van CPTED-uitgangspunten een te realiseren (te ontwerpen) dan wel een bestaande situatie kan beoordelen op sterke en zwakke punten, alsmede kansen en bedreigingen met betrekking tot criminaliteit en criminaliteitspreventie;
  • (interne en / of externe) cliënten kan adviseren over criminaliteitspreventie, veilig ontwerpen en veilig gebruik van de (bebouwde) omgeving op basis van CPTED-uitgangspunten;
  • (interne en / of externe) cliënten kan adviseren over de verbetering van subjectieve en objectieve veiligheid.

Het met goed gevolg hebben deelgenomen aan een SVOB erkende basisopleiding en de uitvoering van een met een voldoende beoordeelde praktijkopdracht vormen voorwaarden voor registratie in het RCE register.